logo D360

Zacznij

Od razu. Bez kosztów. Z pełną funkcjonalnością.
Z kontem na którym będziesz mógł kontynuować pracę.

Podaj adres e-mail:

Przejdź do ekranu logowania

Podaj nazwę firmy która została podana przy rejestracji

Wersja pdf do pobrania:

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają:
  • Regulamin – niniejszy regulamin określający zasady i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie korzystania z Serwisu.
  • Dostawca – NXO Spółka z Ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Grzymysławiu, Grzymysław 40, wpisaną przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru dla przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000697217, wysokość kapitału zakładowego 100 000,00 zł w całości wpłacony, e- mail kontakt@d360.pl;
  • Deweloper – podmiot będący przedsiębiorcą w rozumieniu art. 431 Kodeksu Cywilnego, który korzysta z Serwisu D360.
  • Użytkownik – osoba fizyczna upoważniona przez Dewelopera do korzystania w imieniu i na rzecz Dewelopera z Serwisu D360 za pomocą utworzonego dla Użytkownika odrębnego Subkonta. Jeżeli Deweloper upoważni osobę trzecią do korzystania z Serwisu, postanowienia odnoszące się do Dewelopera stosuje się również odpowiednio w przypadku korzystania z Serwisu przez Użytkownika.
  • Serwis D360 / Serwis – serwis Internetowy oferujący usługi do zarządzania procesem inwestycyjnym i procesem sprzedaży nieruchomości, udostępniony pod adresem d360.pl
  • Panel Dewelopera – konto Dewelopera udostępnione mu w Serwisie D360 po dokonaniu rejestracji, zabezpieczone indywidualnie utworzonym hasłem. Zabronione jest korzystanie innych osób z Panelu utworzonego dla danego Dewelopera. Zabrania się pracy wielu osób na wspólnym koncie.
  • Subkonto Użytkownika – konto Użytkownika udostępnione mu przez Dewelopera w Serwisie D360. Dostęp do Subkonta Użytkownika wymaga rejestracji i zabezpieczenia indywidualnie utworzonym hasłem. Zabronione jest korzystanie innych osób z Subkonta utworzonego dla danego Użytkownika. Zabrania się pracy wielu Użytkowników na wspólnym koncie. Zapisy odnoszące się do Panelu Dewelopera należy stosować odpowiednio do Subkonta Użytkownika.
  • Panel Klienta - konto Klienta udostępnione mu w serwisie D360 po dokonaniu rejestracji, zabezpieczone indywidualnie utworzonym hasłem.
  • Wsparcie Premium – dodatkowa, odpłatna funkcjonalność Serwisu, w ramach której Deweloper otrzymuje przez określony czas dodatkowe wsparcie Dostawcy w korzystaniu z Usług Serwisu.
  • Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną w ramach Serwisu D360 po zalogowaniu się do Panelu Dewelopera, wskazane w § 2 niniejszego Regulaminu;
  • Umowa - umowa o świadczenie usług zawarta pomiędzy Dostawcą, a Deweloperem, której przedmiot obejmuje udostępnienie Deweloperowi funkcjonalności Serwisu i utworzenie Panelu Dewelopera.
  • Zamówienie – dokument określający istotne elementy Umowy zawieranej pomiędzy Deweloperem, a Dostawcą takie jak wybrany Plan Abonamentowy, Opłatę oraz sposób płatności. Dostawca udostępnia formularz Zamówienia za pośrednictwem Panelu Dewelopera d360.pl
  • Opłata – opłata miesięczna uiszczana przez Dewelopera za 30 dniowy okres korzystania z wybranego Planu Abonamentowego lub opłata roczna uiszczana przez Dewelopera za 365 dniowy okres korzystania z wybranego Planu Abonamentowego;
  • Plan Abonamentowy – określający pakiet limitów określonych funkcji dostępnych w wybranych Planie Abonamentowym oraz okres korzystania z płatnej wersji Serwisu wybrany przez Dewelopera i określony w Zamówieniu. Cennik poszczególnych Planów Abonamentowych dostępny jest na stronie internetowej pod adresem d360.pl, a także w Panelu Dewelopera.
  • Okres testowy – trzydziestodniowy okres próbny, w którym Deweloper może korzystać z Serwisu D360 przed złożeniem Zamówienia i zawarciem Umowy. Okres testowy umożliwia Deweloperowi testowanie funkcjonalności Serwisu także przy użyciu rzeczywistych danych.
  • Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
  • System teleinformatyczny - zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu prawa telekomunikacyjnego;
  • Świadczenie usługi drogą elektroniczną - wykonywanie usługi na rzecz Dewelopera, poprzez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą Systemów teleinformatycznych, na indywidualne żądanie Dewelopera, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu przepisów regulujących działalność telekomunikacyjną;
  • RODO - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych).
 • Regulamin określa w szczególności:
  • Zasady korzystania z Serwisu;
  • Warunki świadczenia i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną;
  • Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną;
  • Szczególne zagrożenia związane z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną;
  • Zasady składania reklamacji.
 • Regulamin jest udostępniamy nieodpłatnie do pobrania w wersji elektronicznej, w formacie PDF, pod adresem d360.pl, w celu umożliwienia jego przechowywania i odtwarzania w zwykłym toku czynności.
 • W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 • Deweloperzy i Użytkownicy nie są uprawnieni do udostępniania ani rozpowszechniania danych dostępowych umożliwiających korzystanie z Serwisu osobom trzecim, ani odpłatnie ani nieodpłatnie.
 • Całość praw i obowiązków stron określa Umowa. Zasady na jakich strony zawierają Umowę określa niniejszy Regulamin, a także złożone przez Dewelopera i zaakceptowane przez Dostawcę Zamówienie. W przypadku rozbieżności pomiędzy Regulaminem, a Zamówieniem pierwszeństwo mają zapisy Zamówienia.

§ 2
ZAWARCIE UMOWY I UŻYTKOWANIE SERWISU

 • Usługa Serwisu D360 jest świadczona w modelu SaaS co oznacza, że Deweloper ma dostęp do systemu wyłącznie w trybie online.
 • Serwis jest przeznaczonym do korzystania wyłącznie przez Deweloperów będących przedsiębiorcami w rozumieniu przepisu art. 431 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny. Serwis nie jest przeznaczony dla korzystania przez konsumentów.
 • Korzystanie z funkcjonalności Serwisu dostępnych w ramach Panelu Dewelopera jest możliwe wyłącznie przez zarejestrowanych Deweloperów. Rejestracja jest możliwa za pośrednictwem strony Internetowej d360.pl w zakładce „Zacznij”.
 • Przed dokonaniem rejestracji Deweloper powinien zapoznać się z Regulaminem i zaakceptować jego treść, a następnie zawrzeć z Dostawcą umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych, o której mowa w §6 ust. 6 Regulaminu.
 • W celu dokonania rejestracji Deweloper na stronie Internetowej d360.pl w zakładce „Zacznij” podaje swój adres email i klika przycisk „Wyślij”. Kliknięcie przycisku ”Wyślij” jest równoznaczne z zaakceptowaniem treści Regulaminu. Po wysłaniu swoich danych e-mailowych, na podany przez Dewelopera adres e-mail Dostawca prześle link weryfikacyjny. Po zweryfikowaniu adresu e-mail Deweloper może przystąpić do procesu rejestracji. Podczas rejestracji Deweloper podaje dane dotyczące m.in. prowadzonej działalności gospodarczej. Po wpisaniu numeru NIP, dane przedsiębiorcy zostaną automatycznie pobranego z Głównego Urzędu Statystycznego. Podczas rejestracji, Deweloper ustawia indywidualne hasło, które powinno składać się minimum z 8 znaków, zawierać wielką i małą literę oraz cyfrę. Momentem aktywacji Panelu Dewelopera jest kliknięcia w przycisk „utwórz konto”.
 • Po zarejestrowaniu w Serwisie Deweloper uzyskuje bezpłatny 30 dniowy dostęp do Serwisu W Okresie Testowym. Jeżeli po Okresie Testowym Deweloper chce w dalszym ciągu korzystać z funkcjonalności Serwisu powinien wybrać Plan Abonamentowy i złożyć Dostawcy Zamówienie.
 • Deweloper może zrezygnować z bezpłatnego Okresu Testowego i bezpośrednio po zarejestrowaniu się w Serwisie złożyć zamówienie na Plan Abonamentowy.

§3
OKRES TESTOWY

 • Po zarejestrowaniu się w Serwisie Deweloper może skorzystać z 30 dniowego Okresu Testowego. W Okresie Testowym Deweloper otrzymuje dostęp do wszystkich funkcjonalności dostępnych w Serwisie, oprócz dostępu do Wsparcia Premium, które zawsze jest Usługą dodatkową płatną.
 • Podczas trwania Okres Testowego Dewelopera obowiązują wszystkie postanowienia Regulaminu poza obowiązkiem uiszczenia Opłaty.
 • Po zakończeniu Okresu Testowego i wykupieniu Planu Abonamentowego Deweloper może w dalszym ciągu korzystać z Serwisu. Na 7 dni przed końcem Okresu Testowego Dostawca poinformuje Dewelopera o możliwości złożenia Zamówienia na dalszy okres korzystania z Serwisu. Deweloper może złożyć Zamówienie i zawrzeć Umowę na dalsze korzystanie z Serwisu lub zrezygnować z zawarcia Umowy.
 • W przypadku, gdy po upływie Okresu Testowego Deweloper nie będzie zainteresowany zawarciem Umowy na dalsze korzystania z Serwisu wprowadzone przez Dewelopera do Serwisu dane pozostaną w Serwisie przez okres 90 dni, chyba że Deweloper zażąda wcześniejszego usunięcia tych danych.

§4
PLAN ABONAMENTOWY

 • W celu zawarcia Umowy i wykupienia Planu Abonamentowego Deweloper za pośrednictwem funkcjonalności dostępnej w Serwisie po zalogowaniu się do Panelu Dewelopera, składa Zamówienia w którym określa wybrany przez siebie Plan Abonamentowy, a także poprawne dane niezbędne do wystawienia faktury VAT, w tym NIP, wybiera metodę płatności i przechodzi do podsumowania. Po dokonaniu zapłaty, Deweloper otrzyma potwierdzenie aktywacji Planu Abonamentowego na podany podczas rejestracji adres e-mail oraz fakturę VAT. Otrzymanie potwierdzenia aktywacji Planu Abonamentowego oznacza przyjęcie Zamówienia złożonego przez Dewelopera i zawarcie przez strony Umowy.
 • Dostęp do serwisu zostanie udostępniony Deweloperowi w momencie zaksięgowania płatności Opłaty miesięcznej lub w przypadku, gdy Deweloper zdecydował się na subskrypcje roczną opłaty rocznej. Deweloper otrzyma automatyczne potwierdzenie aktywacji Serwisu na podany podczas rejestracji adres e-mail.
 • W przypadku, gdy Deweloper zdecyduje się na zawarcie Umowy na czas nieoznaczony zobowiązany jest do uiszczania Opłaty miesięcznej w wysokości i w terminie wskazanym w wybranym Planie Abonamentowym. Faktura VAT zostanie wystawiona po uiszczeniu zapłaty przez Dewelopera i przesłana na podany podczas rejestracji adres e-mail.
 • Deweloper chcąc uzyskać dostęp do funkcji, które nie występuje w wykupionym przez niego Planie Abonamentowym może po zakończeniu wybranego przez siebie Planu Abonamentowego zmienić Plan Abonamentowy na wyższy. W tym celu Deweloper powinien skontaktować się z Dostawcą i złożyć nowe Zamówienie na wyższy Plan Abonamentowy. Zmiana Planu Abonamentowego wiąże się ze zmianą Opłaty za Plan Abonamentowy. Jeżeli Deweloper korzystał z określonego, wyższego Planu Abonamentowego, to nie ma możliwości, aby wykupił niższy Plan Abonamentowy. Jeżeli Deweloper, po upływie okresu obowiązywania Umowy zawartej na wyższy Plan Abonamentowy chciałby skorzystać z niższego Planu Abonamentowego, wówczas powinien skasować istniejące konto i zarejestrować się na nowo w Serwisie. Skasowanie Panelu Dewelopera wiąże się z utratą wszystkich dotychczas wprowadzonych przez Dewelopera danych.
 • W sytuacji, gdy Umowa została zawarta na czas nieokreślony, a Deweloper opóźnia się z zapłatą Opłaty przez co najmniej 3 dni, Dostawca może wezwać Dewelopera do zapłaty na podany podczas rejestracji adres email pod rygorem zablokowania Deweloperowi dostępu do Serwisu w razie nieuregulowania należności, w dodatkowo wyznaczonym, 3 - dniowym terminie płatności.
 • W przypadku braku zapłaty Opłaty o której mowa w ust 5 powyżej, w dodatkowo wyznaczonym terminie, Dostawca może zablokować Deweloperowi dostęp do Serwisu do czasu uregulowania zaległości lub wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym.
 • Zablokowanie Serwisu do czasu uregulowania zaległości Dostawcy nie powoduje wstrzymania naliczania płatności za zamówiony Plan Abonamentowy.
 • Dostawca ma prawo do naliczenia odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych w przypadku opóźnienia w płatności Opłaty.
 • Deweloper korzystając z Serwisu wyraża zgodę na otrzymywanie faktur VAT od Dostawcy drogą elektroniczną.

§5
ZAKRES USŁUG

 • Na warunkach określonych w Regulaminie i w Zamówieniu Dostawca świadczy usługi drogą elektroniczną.
 • W skład świadczonych w Serwisie D360 Usług wchodzą:
  • Panel Dewelopera, w ramach którego, dla zarejestrowanych Deweloperów, oferowane są m.in. następujące funkcjonalności:
   • Moduł Administracji umożliwiający zarządzanie danymi firmy, tworzenie nowych Użytkowników, zarządzanie uprawnieniami, dokonywanie zakupu subskrypcji, widok transakcji oraz tworzenie i edytowanie nagłówków dokumentów;
   • Moduł Kalendarza;
   • Moduł Inwestycji służący do tworzenia i zarządzania inwestycjami, w ramach którego Deweloper może generować i modyfikować listę inwestycji, stronę inwestycji, plan inwestycji, prospekt inwestycyjny i listy gruntów;
   • Moduł zmian lokatorskich w ramach którego Deweloper może przygotować katalog zmian lokatorskich w skład którego wchodzić będą kategorie zmian wraz z cenami;
   • Moduł Kosztów inwestycji, w ramach którego Deweloper może wprowadzić dane z dokumentów kosztowych do systemu w celu ich analizowania i wyświetlania. W module kosztów inwestycji deweloper może też przechowywać skany dokumentacji kosztowej;
   • Moduł odbiorów wspierający Deweloperów w przeprowadzaniu odbiorów inwestycji, w szczególności poprzez możliwość utworzenia szablonu odbiorów, wzorów protokołów odbiorów, wprowadzenie uwag do odbiorów;
   • Moduł kadr zawierający wprowadzoną przez Dewelopera listę stanowisk i pracowników
   • Moduł Kontaktów zawierający wprowadzone przez Dewelopera dane kontaktowe do osób i firm;
   • Moduł Kontrahentów zawierający wprowadzone przez Dewelopera dane kontrahentów Dewelopera;
   • Moduł Mediów, w którym Deweloper może przechowywać wgrane do Systemu pliki i dokumenty;
   • Moduł Wizualizacji służący do przygotowania wizualizacji inwestycji;
   • Moduł Faktur pozwalający na wystawienie faktury końcowej;
   • Moduł Sprzedaży, który przy pomocy tablicy kanban pozwala porządkować zadania finansowe i konfigurować pipeline sprzedaży
   • Moduł Dokumentów pozwalający na tworzenie szablonów dokumentów i ich wypełnianie.
   • Moduł Zadań
   • Moduł WWW, który umożliwi samodzielne stworzenie wizualizacji inwestycji i udostępnienie jej na stronie www Dewelopera.
   • Moduł Integracji za pośrednictwem którego Deweloper może połączyć się z zewnętrznymi API.
   • Wsparcie Premium - wsparcia Premium to dodatkowa, odpłata Usługa, która skraca czas reakcji Dostawcy na przesłane przez Dewelopera zgłoszenia. W ramach Wsparcia Premium Deweloper otrzymuje dedykowanego konsultanta, który jest dostępny dla Dewelopera w wyznaczonych godzinach. Deweloper może wykupić Wsparcie Premium na określony przez siebie czas, zgodnie z cennikiem dostępnym na stronie internetowej d360.pl, po zalogowaniu się do Panelu Dewelopera.
  • Formularz Kontaktowy usługa dostępna w Serwisie D360, umożliwiająca przesłanie wiadomości elektronicznej do Dostawcy. Korzystanie z Formularza Kontaktowego jest nieodpłatne. Postanowienia odnoszące się do Dewelopera w zakresie praw i obowiązków korzystania z Serwisu D360 dotyczą także korzystających z Formularza Kontaktowego.
 • Zakres Usług i funkcjonalności świadczonych drogą elektroniczną może ulec zmianie, aktualizacji lub rozbudowie, zgodnie z przeznaczeniem Serwisu oraz jego planem rozwoju. Rozwój Usług i funkcjonalności nie wymaga zgody Dewelopera.
 • Deweloper nie jest uprawniony do udostępniania danych do logowania do Serwisu osobom trzecim, za wyjątkiem udostępniania danych do logowania Użytkownikom w ramach dozwolonego dostępu.
 • Korzystanie przez Deweloperów z Modułem Integracji odbywa się na jego własne ryzyko. Dostawca dokłada wszelkich starań, aby Moduł Integracji był wolny od błędów, jednak nie gwarantuje niezawodności jego działania. Deweloper jest zobowiązany do zweryfikowania danych udostępnionych za pośrednictwem Modułu Integracji.

§ 6
OGÓLNE OBOWIĄZKI

 • Dostawca będzie świadczył Usługi Serwisu w sposób profesjonalny i zgodny ze standardami branżowymi.
 • Deweloper i Dostawca zobowiązują się do korzystania z Serwisu w sposób nienaruszający praw osób trzecich, dobrych obyczajów i powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Zabronione jest wykorzystywanie Serwisu do przesyłania niezamówionej informacji handlowej.
 • Deweloper jest właścicielem całej treści wprowadzonej do Serwisu. Deweloper ponosi pełną odpowiedzialność wynikającą z przepisów prawa, dotyczącą publikacji treści przez Dewelopera w Serwisie.
 • Deweloper jest stroną Umowy i może korzystać z Usług wyłącznie do celów związanych z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą. Deweloper w korzystaniu z Usług może posługiwać się Użytkownikami.
 • Deweloper odpowiada za działania Użytkowników, którym umożliwił korzystanie z Serwisu jak za działania własne. Niezależnie od tego Użytkownik jest związany postanowieniami Regulaminu i podlega w tym zakresie odpowiedzialności niezależnie od odpowiedzialności Dewelopera.
 • Deweloper oświadcza, że zapoznał się z funkcjonalnościami Serwisu i akceptuje sposób ich działania. Deweloper nie może wprowadzać jakichkolwiek zmian w strukturze Serwisu i jego funkcjonalnościach z wyjątkiem udostępnionych przez Dostawcę opcji. Dostawca, w zakresie, w jakim świadczy Usługi w ramach Serwisu D360 i przetwarza w związku z tym wprowadzone i przechowywane tam dane osobowe w imieniu Dewelopera, stosuje zasady i standardy wynikające z wymogów art. 28 RODO. Szczegółowe zasady przetwarzania tych danych osobowych określa osobna umowa zawarta między Deweloperem (jako administartorem tych danych) a Dostawcą jako procesorem. Dostawca udostępnia Deweloperowi wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. Umowa ta jest zawierana przez strony poprzez wzajemne przesłanie sobie jednego podpisanego egzemplarza umowy w formie skanu drogą e-mailową lub za pośrednictwem Panelu Dewelopera.

§7
OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY I JEJ ROZWIĄZANIE

 • Umowa pomiędzy stronami zostaje zawarta w momencie potwierdzenie zaakceptowania Zamówienia przez Dostawcę i musi zostać poprzedzona zaakceptowaniem Regulaminu przez Dewelopera oraz zawarciem z Dostawcą umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, o której mowa w §6 ust. 6 Regulaminu. Umowa trwa do momentu upływu okresu na jaki została zawarta bez konieczności składania odrębnych oświadczeń woli lub jeżeli została zawarta na czas oznaczony do momentu jej rozwiązania lub wypowiedzenia na warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie. Data rozpoczęcia świadczenia Usług jest określona w Zamówieniu.
 • W przypadku, jeżeli Umowa została zawarta na czas oznaczony, to po zakończeniu okresu świadczenia usług, Umowa automatycznie odnawia się na kolejny 30 dniowy okres abonamentowy, o ile Deweloper nie zrezygnuje z subskrypcji na minimum 24 godziny przed jej odnowieniem. Jeżeli Deweloper nie chce, aby Umowa odnawiała się na kolejne okresy powinien złożyć Dostawcy stosowne oświadczenia o braku woli kontynuowania Umowy za pośrednictwem Panelu Dewelopera.
 • O ile Deweloper nie zrezygnuje z automatycznego odnawiania się Umowy na kolejne okresy, Deweloper upoważnia Dostawcę lub podmioty działające na zlecenie Dostawcy do pobrania Opłaty za kolejne okresy rozliczeniowe przy użyciu wybranej przez Dewelopera metody płatności.
 • Umowa zawarta na czas nieoznaczony może zostać wypowiedziana przez każdą ze Stron z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia bez podania przyczyny. Wypowiedzenie może zostać złożone w formie dokumentowej na adres e-mail podany do kontaktu wskazanych w Zamówieniu. Po upływie okresu wypowiedzenia dostęp do Serwisu zostanie zablokowany.
 • Deweloper jest zobowiązany do uiszczania Opłaty do końca trwania okresu wypowiedzenia.
 • Dostawca może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku gdy:
  • Deweloper narusza zasady korzystania z Serwisu określone w Regulaminie,
  • Deweloper opóźnia się z uiszczeniem Opłaty o co najmniej 7 dni,
  • Deweloper dopuścił się naruszeń w zakresie ochrony danych osobowych, co skutkowało rozwiązaniem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych zawartej z Dostawcą,
 • Przed wypowiedzeniem Umowy ze skutkiem natychmiastowym Dostawca wezwie Dewelopera do zaprzestania naruszeń wyznaczając dodatkowy 3 dniowy termin na ich naprawienie.
 • W przypadku rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym Dostawca poinformuje o tym fakcie Dewelopera za pomocą wiadomości e-mail i jednocześnie zablokuje Deweloperowi dostęp do Serwisie.
 • Po wypowiedzeniu, rozwiązaniu Umowy lub po upływie okresu na jaki Umowa została zawarta lub w innym przypadku zablokowania Serwisu, na pisemne żądanie Dewelopera, Dostawca zwróci mu wszystkie dane zamieszczone w Serwisie, w zakresie w jakim będzie to zgodne z prawem oraz technicznymi możliwościami Serwisu lub je usunie. Po upływie 90 dni od dnia zablokowania dane umieszczone w Serwisie przez Dewelopera zostaną usunięte, chyba że Deweloper wcześniej zgłosi żądanie ich usunięcia.
 • Deweloper może usunąć założony Panel Dewelopera, korzystając z funkcjonalności „usuń konto” dostępnej w Panelu Dewelopera. Po usunięciu konta dane wprowadzone przez Dewelopera zostaną usunięte i nie będzie możliwości ich odzyskania.
 • Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień dotyczących danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 1 RODO, Dostawca ma prawo zachować dane zawierające informacje poufne także po wypowiedzeniu, rozwiązaniu Umowy lub po upływie okresu na jaki Umowa została zawarta lub w innym przypadku zablokowania Serwisu, wyłącznie jednak dla potrzeb ewentualnego postępowania sądowego.

§ 8
PRZERWA W DZIAŁANIU SERWISU

 • Usługi są świadczone przez cały czas, tj. przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
 • Dostawca zastrzega sobie prawo do prowadzenia prac konserwacyjnych Systemu teleinformatycznego, mogących powodować utrudnienia lub uniemożliwienie Deweloperom korzystania z Serwisu. Wszystkie naprawy i konserwacje będą w miarę możliwości odbywać się w godzinach 22:00 – 5:00 i będą trwały nie dłużej niż czas potrzebny na dokonanie napraw i konserwacji. O planowanych przerwach w działaniu Serwisu Deweloperzy zostaną powiadomieni poprzez wiadomość e-mail z minimum 24 godzinnym wyprzedzeniem. Informacja o przerwie pojawi się także na stronie Serwisu oraz w Panelu Dewelopera.
 • W przypadku wystąpienia awarii wymagających natychmiastowej reakcji, dostęp do Serwisu zostanie przywrócony niezwłocznie po przeprowadzeniu niezbędnych prac naprawczych.
 • W przypadkach szczególnych, mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność Systemu teleinformatycznego, Dostawca ma prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia świadczenia Usług, bez wcześniejszego powiadomienia, i przeprowadzenia prac konserwacyjnych mających na celu przywrócenie bezpieczeństwa i stabilności Systemu teleinformatycznego.
 • Dostawca ma prawo zaprzestać świadczenia Usług w każdym czasie, jeżeli takie uzasadnione żądanie zostanie zgłoszone wobec niego przez dostawcę Internetu lub w przypadku wydania przez uprawniony organ aktu prawnego w tym decyzji, postanowienia i innych uniemożliwiających lub znacznie utrudniających świadczenie usług. Dostawca nie odpowiada za szkody spowodowane wadliwym działaniem systemu transmisji, w tym awariami sprzętu, opóźnieniami i zakłóceniami przesyłu informacji.
 • Dostawca zastrzega sobie prawo do przerwania świadczenia Usług w przypadku:
  • o ile jest to niezbędne dla ochrony uzasadnionych interesów Dostawcy
  • doszło do używania lub istnieje podejrzenie używania Usługi:
   • z zamiarem:
    • wyrządzenia szkody Dostawcy lub innemu Deweloperowi,
    • osiągnięcia korzyści majątkowej przez osoby nieuprawnione,
   • w sposób naruszający powszechnie obowiązujące przepisy prawa lub sprzeczny z postanowieniami Regulaminu
  • Dostawca nie gwarantuje prawidłowości funkcjonowania Serwisu w razie korzystania przez Dewelopera ze sprzętu i oprogramowania, które nie spełnia wymogów technicznych określonych w Regulaminie. Świadczenie Usług może zostać również przerwane w razie nienależytej jakości połączenia, uszkodzeń lub wad urządzeń, systemów zasilania, awarii sieci telekomunikacyjnej lub przerw w dostawie prądu, przerwania połączenia w trakcie transakcji lub jakiegokolwiek działania osób trzecich w trakcie transakcji.

§ 9
WYMAGANIA TECHNICZNE

 • W celu prawidłowego korzystania z Serwisu Deweloper powinien:
  • Mieć zapewniony dostęp do Internetu
  • Zainstalować i korzystać z przeglądarki Internetowej np. Internet Explorer, Firefox, Opera, Chrome, Safari, Edge, z zaleceniem aby było to najnowsze wersje tych przeglądarek.

§10
SZCZEGÓLNE ZAGROŻENIA ZWIĄZANE Z KORZYSTANIEM Z USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 • Korzystanie z Usług świadczonych drogą elektroniczną wiąże się z wystąpieniem ryzyka zainfekowania systemu informatycznego przez niepożądane oprogramowanie, także takiego, którego jedynym celem jest wyrządzanie szkód.
 • W celu uniknięcia zagrożeń związanych z niechcianym zainfekowaniem systemu informatycznego rekomendowane jest zainstalowanie oprogramowania antywirusowego na urządzeniu, z którego Deweloper korzysta. Zaleca się, aby program antywirusowy był stale aktualizowany.
 • Poza zagrożeniami wynikającymi z zainfekowania Systemu teleinformatycznego, wśród możliwych zagrożeń znajdują się także ataki hakerów. Dostawca oświadcza, iż stosuje zabezpieczenia mające na celu uniemożliwienie lub znaczne utrudnienie włamania się do systemu Dostawcy.
 • Dostawca zobowiązuje się na każde żądanie Dewelopera:
  • przesłać aktualną informację o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z Usług;
  • poinformować o funkcji i celu oprogramowania lub danych, niebędących składnikiem treści Usługi, wprowadzanych przez Dostawcę do Systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Deweloper.

§11
ZAKAZ DZIAŁAŃ BEZPRAWNYCH I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 • Deweloper zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które mogłyby utrudniać lub zakłócać funkcjonowanie Serwisu oraz działań na szkodę Dostawcy, lub innych podmiotów.
 • Zakazane jest dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, obraźliwym, treści nieprawdziwych lub mogących wprowadzić w błąd oraz podejmowanie przez działań mających na celu jakiekolwiek modyfikacje Serwisu.
 • Deweloper zobowiązany jest do przestrzegania zakazu nadużywania środków komunikacji elektronicznej oraz dostarczania przez lub do Serwisu następujących treści:
  • powodujących zachwianie pracy lub przeciążenie Systemów teleinformatycznych lub innych podmiotów biorących bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu Usług drogą elektroniczną,
  • niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa,
  • naruszających dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne, moralne lub godzące w dobre obyczaje; obraźliwe czy naruszające czyjąkolwiek godność.
 • W razie otrzymania przez Dostawcę wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Dewelopera, Dostawca może uniemożliwić dostęp do tych danych. Dostawca nie będzie ponosić odpowiedzialności względem Dewelopera za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do danych o treści bezprawnej. W przypadku uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych Dostawca zawiadomi Dewelopera o zamiarze uniemożliwienia dostępu do danych.
 • Wszelkie szkody poniesione przez Dostawcę wskutek dostarczenia przez Dewelopera treści i danych, o których mowa powyżej, sprawią, że Dostawca będzie uprawniony do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.
 • Dostawca ma prawo zablokować dostęp do Serwisu, a tym samym do świadczonych Usług, w razie stwierdzenia, że Deweloper korzysta z Serwisu w sposób sprzeczny z Regulaminem, w szczególności wystąpienia okoliczności, które mogłyby narazić na szkodę Dewelopera i Dostawcę.
 • Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Dewelopera nieprawdziwych, nieprawidłowych, niekompletnych informacji, w szczególności w przypadku podania danych osób trzecich bez ich zgody lub wiedzy. Za skutki wynikające z podania błędnych, nieprawdziwych, niekompletnych lub wprowadzających w błąd danych odpowiedzialność ponosi Deweloper korzystający z Serwisu.
 • Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za utrudnienia lub przerwy w działaniu Serwisu spowodowane działaniem Dewelopera lub osób trzecich, w tym przez dostawców usług telekomunikacyjnych i elektrycznych.
 • Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za niemożliwość lub utrudnienia w korzystaniu z Serwisu wynikające z przyczyn leżących po stronie Dewelopera, w szczególności za utratę przez Dewelopera lub wejście w posiadanie przez osoby trzecie (niezależnie od sposobu) jego hasła.
 • W przypadku utraty hasła Deweloper powinien kliknąć w opcję „nie pamiętam hasła” i wskazać adres e-mail podany podczas rejestracji. Na podany adres e-mail zostanie przesłany link do zresetowania hasła i podania nowego.
 • Dostawca, niezależnie od przyczyny, nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści Dewelopera.
 • Dostawca nie odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy spowodowane siłą wyższą. W przypadku, gdy stan siły wyższej trwa dłużej niż 30 dni każda ze stron może wypowiedzieć umowę z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, upływającego na koniec miesiąca kalendarzowego. Wypowiedzenie może zostać złożone w formie dokumentowej na adres e-mail podany do kontaktu wskazanych w Zamówieniu. Po upływie okresy wypowiedzenia dostęp do Panelu Administratora zostanie zablokowany.
 • Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa odpowiedzialność Dostawcy wobec Dewelopera jest ograniczona do wysokości wynagrodzenia pobranego przez Dostawcę od Dewelopera w danym roku kalendarzowym, w którym doszło do zdarzenia wywołującego odpowiedzialność.

§12
Przetwarzanie danych osobowych

 • Administratorem danych osobowych (w rozumieniu art. 4 pkt 1 RODO) osób korzystających z Serwisu D360, w tym w szczególności danych osobowych Dewelopera i Użytkownika, podanych w tym ostatnim przypadku przez Dewelopera w związku z Usługami jest Dostawca, z którym można się skontaktować pod adresem wskazanym w §1 pkt. 1 ppkt 2 Regulaminu lub pod adresem e-mail: kontakt@d360.pl.
 • Dostawca powołał inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: abi@nxo.pl. Pozostałe dane kontaktowe inspektora opublikowane są na stronie internetowej www.d360.pl.
 • Dane są przetwarzane zgodnie z zasadami wskazanymi w RODO i Ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 • Dostawca przed rozpoczęciem przetwarzania danych i w trakcie ich przetwarzania, uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze, wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa przetwarzania danych odpowiadający temu ryzyku, w tym w szczególności środki, o których mowa w art. 32 ust. 1 pkt a-d RODO.
 • Dostawca jest uprawniony do przetwarzania danych, których jest administratorem wyłącznie w zakresie czynności podejmowanych w celu należytego wykonania niniejszego Regulaminu.
 • Dostawca zapewnia staranne zabezpieczenie danych przed dostępem osób nieuprawnionych oraz kontrole i nadzór przebiegu procesu przetwarzania na każdym jego etapie.
 • Wszelkie informacje przechowywane w Serwisie D360 chronione są przy użyciu nowoczesnych technologii, zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa i zasadami poufności.
 • Wobec osób korzystających z Serwisu D360, stosowana jest Polityka prywatności obowiązująca u Dostawcy i dostępna na stronie internetowej www.d360.pl.
 • Dostawca uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych w celu:
  • zawarcia, wykonania i rozliczenia Usług – podstawą przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do prawidłowej realizacji usług świadczonych przez Dostawcę (art. 6 ust. 1b RODO), w tym umożliwienia korzystania z integracji z innymi systemami w celu przekazywania informacji do tych systemów, zgodnie z zasadami działania uruchamianej przez Dewelopera integracji.
  • kontaktu i świadczenia wsparcia w ramach dodatkowych funkcjonalności Serwisu D360 – podstawą przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Dostawcy, jakim jest sprawne funkcjonowanie Serwisu i komunikowanie się z osobami korzystającymi z Serwisu (art. 6 ust. 1f RODO),
  • reklamy produktów i usług (przekazania informacji czy też materiałów) Dostawcy – podstawą przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Dostawcy, jakim jest marketing bezpośredni własnych produktów i usług (art. 6 ust. 1f RODO) oraz zgoda na przetwarzanie danych w celach marketingowych w przyszłości (art. 6 ust. 1a RODO),
  • windykacji - podstawą przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Dostawcy, jakim jest dochodzenie roszczeń (art. 6 ust. 1f RODO),
  • podejmowania czynności w związku z zapewnieniem bezpieczeństwa osobom korzystającym z Serwisu D360, a także ochrony praw, dóbr i własności Dostawcy – podstawą przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesy Dostawcy, jakim jest zapobieganie oraz wykrywania nadużyć, łamania prawa oraz Regulaminu (art. 6 ust. 1f RODO),
  • archiwalnym, statystycznym, przeprowadzenia badań rynkowych oraz zachowań i preferencji osób korzystających z Serwisu D360 - podstawą przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Dostawcy jakim jest przeznaczenie wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości świadczonych Usług (art. 6 ust. 1f RODO).
 • Dostawca może ujawniać dane: podmiotom prowadzącym działalność pocztową, kurierską lub w zakresie komunikacji elektronicznej; bankom (do rozliczeń); podmiotom wspierającym (usługi hostingowe, usługi teleinformatyczne, księgowość, podmioty świadczące pomoc prawną).
 • Dane osobowe będą przechowywane przez Dostawcę przez okres korzystania z Usług, a po zakończeniu tego okresu – przez okres 9 lat liczony od końca roku, w którym doszło do zakończenia świadczenia Usług. Dostawca przestanie przetwarzać dane w celu marketingu bezpośredniego, jeżeli osoba korzystająca z Serwisu D360 zgłosi sprzeciw wobec takiego przetwarzania, a także gdy wycofa zgodę na przetwarzanie danych, w szczególności w celu marketingu bezpośredniego w przyszłości.
 • Osoba korzystająca z Serwisu D360 ma prawo:
  • dostępu do podanych w związku z korzystaniem z Usług danych i ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • do przenoszenia danych, czyli otrzymania od Dostawcy przekazanych mu danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, jeżeli są one przetwarzane w celu zawarcia i wykonania Usługi lub na podstawie zgody i przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany. Deweloper ma prawo przesłać te dane innemu administratorowi danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
 • Osoba korzystająca z Serwisu D360 ma prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jeżeli podstawą przetwarzania jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Dostawcy. W szczególności przysługuje jej prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego.
 • Osoba korzystająca z Serwisu D360 ma prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, jeżeli podstawą przetwarzania jest zgoda. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgoda może być wycofana w dowolnej formie, w tym: pisemnie na adres wskazany w §1 pkt. 1 ppkt 2 Regulaminu lub pod adresem e-mail: kontakt@d360.pl.
 • Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, niemniej jest warunkiem koniecznym do korzystania z funkcjonalności Serwisu D360. Podanie danych w celach marketingowych jest dobrowolne.
 • Dostawca pozyskuje dane osobowe bezpośrednio od osób korzystających z Serwisu D360 podczas wypełniania Formularz Kontaktowego, Formularza Rejestrowego oraz zawierania i realizacji Usług.
 • Dane osobowe osób korzystających z Serwisu D360 nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji przez Dostawcę, w tym profilowaniu.
 • Deweloper zobowiązuje się poinformować Użytkowników, których dane osobowe udostępnił Dostawcy, o wymienionych w niniejszym paragrafie kwestiach jak i na żądanie Dostawcy złożyć stosowne oświadczenie o spełnieniu tego obowiązku lub wykazać to w inny sposób.

§13
Poufność

 • Zarówno Dostawca jak i Deweloper są zobowiązani do zachowania w tajemnicy i nieujawniania osobom trzecim informacji poufnych otrzymanych lub udostępnionych przez drugą stronę lub jej dotyczących.
 • Za informacje poufne uważa się w szczególności informacje techniczne, technologiczne i organizacyjne, które nie zostały podane do wiadomości publicznej.
 • Obowiązek zachowania w tajemnicy informacji poufnych wiąże Strony do czasu utraty przez informacje poufne wartości gospodarczej, ale nie krócej niż 5 lat od zakończenia trwania Okresu Testowego lub Umowy (w zależności co nastąpiło później), z zastrzeżeniem zdania następnego. Status informacji poufnych mają dane osobowe (w rozumieniu art. 4 pkt 1 RODO) wprowadzone i przechowywane przez Dewelopera w Serwisie D360, zarówno w okresie ich przechowywania, jak i po ich usunięciu z Serwisu. Dane te są objęte klauzulą poufności bez ograniczenia w czasie. Poza wypadkami, gdy jest to niezbędne dla realizacji świadczeń na rzecz Dewelopera, Dostawca nie ma prawa zapoznać się z treścią tych danych osobowych. Ochrona danych osobowych jest dalej idąca niż innych informacji poufnych.
 • Obowiązek zachowania poufności nie obowiązuje, jeżeli strona zwolni w formie dokumentowej drugą stronę z obowiązku zachowania poufności takich informacji.
 • Strony są upoważnione do ujawnienia informacji poufnych na żądanie podmiotów uprawnionych do kontroli w zakresie wymaganym przez przepisy prawa, a także w związku z toczącym się postępowaniem sądowym lub innym postępowaniem prowadzonym na podstawie ustawy, na żądanie uprawnionych podmiotów w zakresie przez nie wymaganym, po uprzednim pisemnym poinformowaniu drugiej strony, jeżeli zgodnie z prawem takie poinformowanie jest możliwe.

§14
Własność intelektualna

 • Serwis zawiera treści chronione prawem autorskim, prawem własności przemysłowej oraz dobra niematerialne chronione prawem własności intelektualnej. Żadna z tych treści, w szczególności tekst, grafika, znaki towarowe, logotypy, ikony, zdjęcia, programy, prezentowane w Serwisie nie mogą być powielane ani rozpowszechniane w żadnej formie i w żaden sposób bez uprzedniego zezwolenia. Deweloper zobowiązuje się do wykorzystywania treści Serwisu wyłącznie do dozwolonego użytku własnego.

§15
Reklamacje

 • Wszelkie reklamacje związane ze świadczeniem Usług Deweloper może składać w formie dokumentowej za pośrednictwem adresu e-mail: kontakt@d360.pl
 • Deweloper ma prawo złożyć reklamację w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności objętych reklamacją.
 • Reklamacje, będą rozpatrywane w ciągu 14 dni od dnia ich otrzymania przez Dostawcę.
 • Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona pocztą elektroniczną na adres e-miał podany podczas rejestracji.

§ 16
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Regulamin może zostać zmieniony w każdym czasie.
 • Jeżeli zmiany Regulaminu dotycząca zawartych już Umów, Dostawca powiadomi Dewelopera z 14 dniowym wyprzedzeniem o zmianie treści Regulaminu za pośrednictwem wiadomości e-mail na podany przez Dewelopera w Zamówieniu adres e-mail.
 • W przypadku zmiany treści Regulaminu, która będzie miała zastosowanie do Umowy zawartej z Deweloperem, Deweloper może wypowiedzieć Umowę przed terminem wejścia zmian w Regulaminie. Jeśli Deweloper w terminie 14 dni od dnia poinformowania go o zmianach nie wypowie Umowy wyraża zgodę na wprowadzone zmiany. W celu wypowiedzenia Umowy Deweloper powinien poinformować o tym Dostawcę na adres e-mai wskazany do kontaktu w Zamówieniu. W przypadku wypowiedzenia w tym trybie Umowa ulega rozwiązaniu z ostatnim dniem przed dniem wejścia w życie wprowadzonych zmian, a dostęp do Serwisu zostaje zablokowany.
 • Deweloper nie ma prawa do wypowiedzenia Umowy w przypadku wprowadzenia zmian nieistotnych, nie mających wpływu na prawa i obowiązki stron, w tym zmian teleadresowych, zmian firmy oraz innych danych rejestrowych Dostawcy, zmian związanych z dodaniem lub aktualizacją funkcjonalności Serwisu, zmian wymuszonych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa, zmian redakcyjnych.
 • Wszelka korespondencja i oświadczenia stron mogą być wysyłane w formie dokumentowej na adresy e-mail wskazany podczas rejestracji.
 • W razie zmiany adresu do korespondencji, każda ze stron zobowiązuje się zawiadomić drugą pisemnie o nowym adresie pod rygorem przyjęcia, że korespondencja kierowana na adres dotychczasowy, została skutecznie doręczona.
 • Wszystkie materiały reklamowe dotyczące Serwisu mają charakter wyłącznie informacyjny. Wiążące dla stron są postanowienia Regulaminu i Zamówienia.
 • Wszelkie spory rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Dostawcy.
 • W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie znajdują zastosowanie przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
 • Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 30 września 2022 roku